Znaki zakazu - Ośrodek Szkolenia Kierowców - PABLO - Lublin nauka jazdy lublin | szkoła nauki jazdy lublin | ośrodki szkolenia kierowców lublin

gadu gadu
Idź do spisu treści

Menu główne

Znaki zakazu

Pomoce > Znaki drogowe

Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Jeżeli zakaz wyrażony przez niżej wymienione znaki nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania. Zasada ta nie dotyczy skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach" oznacza zakaz ruchu na drodze:
- pojazdów,
- kolumn pieszych,
- jeźdźców i poganiaczy
Znak może być ustawiony na jezdni; umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Znak B-2 "zakaz wjazdu"
oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również:
- kolumn pieszych,
- jeźdźców i poganiaczy.
Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych"
oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych.

Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów"
oznacza zakaz ruchu autobusów.

Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli"
oznacza zakaz ruchu motocykli.

Znak B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych"
oznacza zakaz ruchu:
- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
- ciągników samochodowych,
- pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
- ciągników rolniczych,
- pojazdów wolnobieżnych.
Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce.

Znak B-6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych"
oznacza zakaz ruchu:
- ciągników rolniczych,
- pojazdów wolnobieżnych.

Znak B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"
oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów:
- z przyczepą jednoosiową,
- z naczepą.
Określona na znaku B-7 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa dotyczy dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, a w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich mas.

Znak B-8 "zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych"
oznacza zakaz ruchu:
- pojazdów zaprzęgowych,
- jeźdźców i poganiaczy.

Znak B-9 "zakaz wjazdu rowerów"
oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.

Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"
oznacza zakaz ruchu motorowerów.

Znak B-11 "zakaz wjazdu wózków rowerowych"
oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.

Znak B-12 "zakaz wjazdu wózków ręcznych"
oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

Znak B-13 "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi"
oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały niebezpieczne klas: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 lub gazy palne klasy 2, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Znak B-13a "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi"
oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w odrębnych przepisach, materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Tabliczka z odpowiednim napisem umieszczona pod znakiem wskazuje, że zakaz dotyczy tylko określonych klas lub grup materiałów niebezpiecznych albo określonego sposobu ich przewozu.

Znak B-14 "zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę"
oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, określone w odrębnych przepisach, klas 3, 4.3, 6.1, 6.2, 8, gazy trujące lub gazy żrące klasy 2, lub materiały zagrażające środowisku klasy 9, w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.
Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków od B-3 do B-14 mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

Znak B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ... m"
oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ... m"
oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ... m"
oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.

Znak B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ... t"
oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

Znak B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .. t"
oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.
Jeżeli na znaku B-19 podano wartość 8 t lub 10 t, oznacza to dopuszczalny nacisk osi pojedynczej odpowiadający masie do 8 t lub 10 t, a osi wielokrotnej - odpowiednio większej masie, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.
Za oś pojedynczą uważa się oś oddaloną od osi sąsiedniej o więcej niż 2 m. lub dwie sąsiednie osie oddalone od siebie o mniej niż 1 m.
Za oś wielokrotną zaś - zespół złożony z dwóch lub więcej osi, zwanych "osiami składowymi", w którym odległość między sąsiednimi osiami składowymi jest nie mniejsza niż 1 m i nie większa niż 2 m.

Znak B-20 "stop" oznacza:

- zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,
- obowiązek ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu ( patrz: znak poziomy P-12 ), a w razie jego braku w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
Znak B-20 umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.


Znaki: B-21 "zakaz skręcania w lewo"
, B-22 "zakaz skręcania w prawo" zabraniają skręcania w kierunku wskazanym na znaku; ponadto znak B- 21 zabrania zawracania.
Umieszczona pod znakiem B-21 lub B-22 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych skręcających na drogę dla rowerów lub wyznaczony na jezdni pas ruchu przeznaczony dla tych pojazdów. Zakazy wyrażone znakami B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu.
Znaki B-21 i B-22 znajdujące się w obrębie skrzyżowania dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą zostały umieszczone.


Znak B-23 "zakaz zawracania"
zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.

Znak B-24 "koniec zakazu zawracania"
oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

Znak B-25 "zakaz wyprzedzania"
zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Umieszczona pod znakiem B-25 tabliczka wskazuje, że znak B-25 dotyczy kierującego pojazdem określonym na tabliczce, tj.:
T-23a - motocykl,
T-23b - samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych,o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
T-23c - ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
T-23d - pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
T-23e - pojazd z przyczepą kempingową,
T-23f - autobus,
T-23g - trolejbus,
T-23h - pojazd przewożący materiały niebezpieczne,
T-23i - pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne,
T-23j - pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę.

Znak B-27 "koniec zakazu wyprzedzania" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.

Znak B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe"
zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych kierującemu:
- samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,
- ciągnikiem samochodowym,
- pojazdem specjalnym lub używanym do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t.

Znak B-28 "koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26.

Znak B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"
zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Znak B-30 "koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych"
oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

Znak B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"
zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

Znak B-32 "stój - kontrola celna"
oznacza obowiązek zatrzymania się.
Zamiast napisu " Cło - Zoll " na znaku mogą być umieszczone napisy:
- "Kontrola graniczna",
- "Rogatka uszkodzona",
- "Sygnalizacja uszkodzona",
- "Wjazd na prom",
- "Kontrola drogowa",
- "Pobór opłat"
- odpowiednio do przyczyny zatrzymania.
Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu ( patrz: znak poziomy P-12 ), a jeżeli nie jest ono wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

Znak B-33 "ograniczenie prędkości"
oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość określona na znaku obowiązuje do miejsca:
- umieszczenia znaku B-34 "koniec ograniczenia prędkości",
- umieszczenia znaku B-42 "koniec zakazów",
- najbliższego skrzyżowania,
- wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem: B-33 "ograniczenie prędkości" lub B-43 "strefa ograniczonej prędkości",
- umieszczenia znaku oznaczającego początek strefy zamieszkania,
- umieszczenia znaku oznaczającego początek lub koniec obszaru zabudowanego.
Umieszczona pod znakiem B-33 tabliczka wskazuje, że ograniczenie prędkości odnosi się do pojazdu, którego symbol znajduje się na tabliczce, tj.:
T-23a - motocykl,
T-23b - samochód ciężarowy, pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych,o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t oraz ciągnik samochodowy,
T-23c - ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny,
T-23d - pojazd silnikowy z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą,
T-23e - pojazd z przyczepą kempingową,
T-23f - autobus,
T-23g - trolejbus,
T-23h - pojazd przewożący materiały niebezpieczne,
T-23i - pojazd przewożący materiały wybuchowe lub łatwo zapalne,
T-23j - pojazd przewożący materiały, które mogą skazić wodę.
Znak B-33 określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy:
- samochodu osobowego,
- motocykla,
- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:
- pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne,
- pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego,
- pojazdu holującego pojazd silnikowy,
- motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,
- samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.

Znak B-34 "koniec ograniczenia prędkości"
oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33.

Znak B-35 "zakaz postoju" oznacza zakaz postoju pojazdu.

Znak B-36 "zakaz zatrzymywania się"
oznacza zakaz zatrzymania pojazdu.

Znaki B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste"
, B-38 "zakaz postoju w dni parzyste" oznaczają zakaz postoju pojazdów odpowiednio w nieparzyste lub parzyste dni miesiąca - zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku B-35, B-37, B-38 albo na umieszczonej pod nim tabliczce.
Zakaz wyrażony znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38:
- dotyczy tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie,
- dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy,
- nie dotyczy pojazdów unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.
Zakaz wyrażony znakiem B-36, B-37 lub B-38 obowiązuje do odwołania lub do miejsca umieszczenia znaku B-35.
Umieszczona pod znakiem B-35, B-36, B-37 lub B-38 tabliczka wskazuje:
T-24 - że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tym znakiem, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela,
T-25a - początek zakazu wyrażonego znakiem,
T-25b - kontynuację zakazu wyrażonego znakiem,
T-25c - odwołanie zakazu wyrażonego znakiem,
T-26 - Znak B-35, B-36, B-37 lub B-38 wraz z tabliczką T-26 , umieszczony na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.

Znak B-39 "strefa ograniczonego postoju"
oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.
Znak B-39 nie dotyczy pojazdów:
- komunikacji publicznej zatrzymujących się na wyznaczonych dla nich miejscach,
- zatrzymujących się w miejscach oznaczonych znakami:
D-18 - "parking",
D-18b - "parking zadaszony",
D-44 - "strefa parkowania",
- unieruchomionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego.

Znak B-40 "koniec strefy ograniczonego postoju"
oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.

Znak B-41 "zakaz ruchu pieszych" oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.


Znak B-42 "koniec zakazów"
oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami:
B-23 "zakaz zawracania",
B-25 "zakaz wyprzedzania",
B-26 "zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe",
B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych",
B-33 "ograniczenie prędkości".

Znak B-43 "strefa ograniczonej prędkości"
oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Znak B-43 określający dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Znak B-44 "koniec strefy ograniczonej prędkości"
oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.skup.aut.co.pl koparki gąsienicowe Chemia samochodowa ze sklepu Motochemiahttps://pakuj24.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego